FAABS Chairman Jesper Clausen Spoke at HCMC DOIT's "Dissemination of New EU Regulations for Agricultural Products and Processed Food" Conference

Jesper Clausen, Chairman of EuroCham's Food, Agri and Aqua Business Sector (FAABS) Committee, attended the "Dissemination of new EU regulations for agricultural products and processed food" conference at Ho Chi Minh City's Department of Investment and Trade (DOIT) on 29 June 2022.
 
At the event, Mr. Clausen discussed the implementation of the EVFTA, saying that, “Being a new generation FTA, in force since 1 August 2020, the EVFTA ushers in a new era of EU-Vietnam trade through a gradual elimination of tariffs and a mutual opening of markets. So far, European companies in EuroCham have been useful bridges for Vietnamese exports to the EU. Due to the recovery of demand in the EU, along with the special tax incentives, the EVFTA will increase Vietnamese agricultural products' competitiveness in the EU market. To improve the competitiveness of Vietnamese agricultural products and promote sustainable exports to EU, Vietnamese businesses need to update their market information, including tariff preferences, food safety and hygiene, technical barriers, rules of origin, and brand development."

-----------

Ngày 29/6/2022, Chủ tịch Tiểu ban Thực phẩm, Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), ông Jesper Clausen đã tham dự Hội nghị “Phổ biến các quy định mới của EU đối với nông sản và thực phẩm chế biến” tại Sở Đầu tư và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
  
Ông Jesper Clausen đã có bài phát biểu tại sự kiện về việc thực hiện EVFTA. Trong bài phát biểu, ông Jesper Clausen nhấn mạnh rằng:
  
“Là một Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, EVFTA mở ra một kỷ nguyên mới của thương mại Việt Nam – châu Âu thông qua việc loại bỏ dần thuế quan và mở cửa thị trường cho nhau. Cho đến nay, các công ty châu Âu thuộc EuroCham đã và đang là cầu nối hữu ích cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu. Do nhu cầu tại thị trường châu Âu đang phục hồi, cùng với những ưu đãi đặc biệt về thuế, EVFTA sẽ tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường này. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu bền vững, các doanh nghiệp Việt Nam cần cập nhật thông tin thị trường, bao gồm ưu đãi thuế quan, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng rào kỹ thuật, quy tắc xuất xứ và phát triển thương hiệu.”
 

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners