HỘI THẢO THÔNG TIN VÀ TẬP HUẤN: BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI CÁC NHÂN VIÊN Y TẾ

Date:
Tuesday, 29 October 2019
Time:
8:30am - 11:00am
Venue: 
Sofitel Plaza Saigon, 17 Le Duan Street, District 1, HCMC
Pastevent

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners