Sách Trắng 2016

Cấu trúc của Sách Trắng năm nay đã được chỉnh sửa nhằm mang lại một cái nhìn tổng quan súc tích hơn về các vấn đề đang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Với mục tiêu này, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tập trung vào thảo luận tối đa ba (3) vấn đề chính mà các doanh nghiệp tin rằng Chính phủ Việt Nam nên ưu tiên giải quyết. Sách Trắng 2016 cũng đánh giá ảnh hưởng của những mối quan ngại này đến Việt Nam, như thông qua tác động về thương mại, sự tăng trưởng hoặc việc làm. Đồng thời, các Chương đều đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm giúp cải thiện tình hình hiện tại và giải quyết những thách thức liên quan.

Mỗi chương đều được bố cục như sau: 

VẤN ĐỀ CHÍNH

  • Mô tả vấn đề: Tóm tắt các mối quan ngại chính
  • Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam: Tóm tắt các lợi ích tiềm tàng hoặc cản trở đối với nền kinh tế/sự tăng trưởng/việc làm của Việt Nam.
  • Kiến nghị: Các kiến nghị cụ thể nhằm cải thiện hoặc giúp giải quyết các vấn đề Ấn phẩm bao gồm hai mươi bốn (24) chương, ba (3) chương tổng quan, mười (10) chương trình bày các vấn đề liên ngành và mười một(11) chương về các vấn đề của ngành. Tên (tiếng Anh) của các chương này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Tải Sách Trắng 2016

 

 

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners