Sách Trắng 2020

GIỚI THIỆU VỀ BỐ CỤC ẤN PHẨM

Cấu trúc của Sách trắng năm nay được thiết kế nhằm mang lại cái nhìn tổng quan súc tích về môi trường kinh doanh và các vấn đề đang ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Với mục tiêu này, trong mỗi chương trong Sách trắng, EuroCham yêu cầu các doanh nghiệp thành viên của 17 Tiểu ban Ngành nghề của chúng tôi tập trung vào thảo luận các vấn đề chính mà họ tin là Chính phủ Việt Nam cần phải ưu tiên giải quyết. Sách Trắng 2020 cũng đánh giá các vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng cụ thể đến Việt Nam như thế nào, chẳng hạn như đến thương mại, tăng trưởng hoặc việc làm. Cuối cùng, các chương nêu ra các khuyến nghị cụ thể nhằm giúp cải thiện tình hình hiện tại hoặc giải quyết những thách thức liên quan.
Có tổng cộng hai mươi sáu (26) chương: gồm một (1) chương về đề xuất để hồi phục từ đại dịch COVID-19; mười một (11) chương về vấn đề liên ngành và mười bốn (14) chương về vấn đề của ngành. Mỗi chương được trình bày theo cấu trúc sau đây:
    

VẤN ĐỀ

Cơ quan Chính phủ liên quan
Mô tả vấn đề: tóm tắt các mối quan ngại chính
Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam: tóm tắt các lợi ích tiềm năng hoặc cản trở đối với Việt Nam
Khuyến nghị: các khuyến nghị cụ thể nhằm cải thiện hoặc hỗ trợ giải quyết các vấn đề

    
Tải Sách Trắng 2020

 

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners