[Corporate] PwC x VIOD: 2022 ESG readiness survey in Vietnam

PwC Vietnam, in collaboration with The Vietnam Institute of Directors (VIOD), is conducting the 2022 ESG readiness survey with the business community in Vietnam. This is a great opportunity for all of us to understand the Environmental, Social and Governance (ESG) current stage and commitment of the businesses in Vietnam and to continue supporting them in the ESG transformation journey.

Link to online questionnaire: CLICK HERE

----------

PwC Việt Nam hiện đang phối hợp cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) thực hiện khảo sát “Mức độ sẵn sàng thực hành ESG năm 2022” với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng ta có thể nắm bắt được tình hình áp dụng và thực thi các tiêu chí Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này. 

Link tham gia khảo sát trực tuyến: link

 

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners