Sách Trắng 2018

GIỚI THIỆU VỀ BỐ CỤC ẤN PHẨM

Cấu trúc của Sách Trắng năm nay được thiết kế nhằm mang lại cái nhìn tổng quan súc tích về môi trường kinh doanh và các vấn đề đang ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Với mục tiêu này, Sách Trắng được chia làm 3 Phần. Sách Trắng 2018 cũng đánh giá ảnh hưởng của những vấn đề này đối với Việt Nam, ví dụ như thông qua tác động đến thương mại, tăng trưởng hoặc việc làm. Trong mỗi chương của Sách Trắng, EuroCham yêu cầu các doanh nghiệp thành viên của 16 Tiểu ban Ngành nghề tập trung thảo luận ba (3) vấn đề chính mà họ tin rằng Chính phủ Việt Nam nên ưu tiên giải quyết. Cuối cùng, các Chương đều đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm giúp cải thiện tình hình hiện tại hoặc giải quyết những thách thức liên quan.
Sách Trắng 2018 dành riêng một (1) chương về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), trong đó tổng hợp những vấn đề liên quan đến EVFTA mà Các Tiểu ban Ngành nghề thuộc EuroCham muốn trình lên Chính phủ. Ngoài ra, ấn phẩm cũng dành một (1) chương trình bày hành trình hoạt động chính sách của chúng tôi trong một thập kỷ qua.
Ấn phẩm bao gồm hai mươi tám (28) chương, bao gồm một (1) chương về EVFTA, mười một (11) chương trình bày các vấn đề liên ngành và mười ba (13) chương về các vấn đề chuyên ngành. Tên (tiếng Anh) của các chương này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

VẤN ĐỀ CHÍNH

Cơ quan Chính phủ liên quan
Mô tả vấn đề: Tóm tắt các mối quan ngại chính.
Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam: Tóm tắt các lợi ích tiềm năng hoặc cản trở đối với nền kinh tế/ sự tăng trưởng/việc làm của Việt Nam.
Kiến nghị: Các kiến nghị cụ thể nhằm cải thiện hoặc giúp giải quyết các vấn đề.

Vui lòng hoàn thành KHẢO SÁT NÀY để tải nội dung Sách Trắng 2018.

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners