Sách Trắng 2017

GIỚI THIỆU VỀ BỐ CỤC ẤN PHẨM

Cấu trúc của Sách Trắng năm nay đã được chỉnh sửa nhằm mang lại cái nhìn tổng quan súc tích hơn về các vấn đề đang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Với mục tiêu này, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tập trung vào thảo luận tối đa ba (3) vấn đề chính mà các doanh nghiệp tin rằng Chính phủ Việt Nam nên ưu tiên giải quyết. Ấn phẩm Sách Trắng 2017 cũng đánh giá ảnh hưởng của những vấn đề này đến Việt Nam, như thông qua tác động về thương mại, sự tăng trưởng hoặc việc làm. Đồng thời, các chương đều đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm giúp cải thiện tình hình hiện tại và giải quyết những thách thức liên quan.
Mỗi chương đều có bố cục như sau:

VẤN ĐỀ CHÍNH

  • Bộ ngành liên quan
  • Mô tả vấn đề
  • Tóm tắt các mối quan ngại chính
  • Lợi ích/quan ngại tiềm tàng đối với Việt Nam
  • Tóm tắt các lợi ích tiềm tàng hoặc cản trở đối với nền kinh tế/sự tăng trưởng/việc làm của Việt Nam.
  • Kiến nghị: Các kiến nghị cụ thể nhằm cải thiện hoặc giúp giải quyết các vấn đề
  • Ấn phẩm Sách Trắng 2017 có một chương riêng trình bày về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA). Đồng thời, các Tiểu ban Ngành nghề thuộc EuroCham cũng đóng góp những kiến nghị thực thi EVFTA ở cuối các chương liên quan.
  • Ấn phẩm bao gồm hai mươi hai (22) chương, bao gồm một (1) chương về EVFTA, mười (10) chương tr.nh bày các vấn đề liên ngành và mười một (11) chương về các vấn đề của ngành. Tên (tiếng Anh) của các chương này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Vui lòng hoàn thành KHẢO SÁT NÀY để tải nội dung Sách Trắng 2017.

Corporate Platinum Partners

Our Partners/Supporters

Corporate Gold Partners

Corporate Silver Partners

Premium Service Partners